ระดับ การย้าย: กดค้าง   ,   หมุนภาพ: กดปุ่มขวา 2 ครั้ง   ,   กลับภาพ: กดปุ่มซ้าย 1 ครั้ง
girl